0
0.00
Mini Cart
  • Empty cart

    No products in the cart.

Zásady ochrany osobných údajov

Kto údaje spracováva?

Vaše osobné údaje spracováva Stredná odborná škola polygrafická, ktorej súčasťou je e-shop www.stlac.sk, so sídlom Račianska 190, 835 26 Bratislava, IČO: 00894915, skola@polygraficka.sk, www.polygraficka.sk (ďaľej len „prevádzkovateľ“).

Ochrana osobných dát

SOŠ polygrafická sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zodpovednosť za chyby na elektronickej stránke

SOŠ polygrafická upozorňuje, že informácie uvedené na www.stlac.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

SOŠ polygrafická môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

SOŠ polygrafická nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník.

Prostredníctvom nášho internetového obchodu vám ponúkame tovar výlučne z produkcie SOŠ polygrafická. Pre realizáciu nákupu tovaru potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné, teda vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu telefónne číslo a mailový kontakt. Pokiaľ by sme tieto údaje od vás nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru a komunikáciu s vami potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, stav objednávky, odoslanie tovaru a správu o tom, že objednávka bola vybavená.

Osobné údaje tretích osôb

Vyplnením údajov o adrese doručenia nám oznámite osobu a miesto kam chcete zakúpený tovar doručiť. Ak nám poskytujete pre doručenie tovaru osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Dôvody spracovávania vašich osobných údajov

Nákup tovaru: vaše osobné údaje spracovávame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom k tovaru, pre vyriešenie vašej žiadosti spracovávať vaše údaje. V prípade doručenia tovaru vaše osobné údaje pre doručenie tovaru uvádzame Slovenskej pošte.

Užívateľský účet: používame výlučne pre informovať o stave zákazky.

Právny dôvod

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli s vami uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s nákupom tovaru. Po uzavretí zmluvy vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar.

Doba spracovávania vašich údajov

Vaše spracovávané osobné údaje, ku ktorému bol udelený súhlas, spracovávame po nevyhnutnú dobu naplnenia obchodného stavu.

Upozorňujeme vás, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Pre ochranu vašich osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú dostatočne zabezpečené a pravidelne aktualizované.

Ochrana vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo „byť zabudnutý“).

Úprava a doplnenie vašich údajov

Svoje osobné údaje máte počas trvania obchodného vzťahu pod kontrolou prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Vaše osobné údaje môžete mazať alebo meniť. V prípade, že vaše osobné údaje sú chybné, odporúčame vám upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Výmaz

V prípade vašej požiadavky, údaje o vás vymažeme (vymazanie sa nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy).

Ak sa nazdávate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Vaše oprávnené námietky navrhujeme riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete kontaktovať čo najskôr na e-mailovú adresu skola@polygraficka.sk.

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018 v zmysle Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov s uplatňovaním §8 – Zásada minimalizácie osobných údajov.

Používanie materiálov zo stránky

Na akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia SOŠ polygrafickej zakázané.Všetky práva vyhradené.