0
0.00
Mini Cart
 • Empty cart

  No products in the cart.

Zásady ochrany osobných údajov

Kto údaje spracováva?

Vaše osobné údaje spracováva Stredná odborná škola polygrafická, ktorej súčasťou je polygrafická výroba pod názvom “STLAČ – slovenská tlačiareň”, so sídlom Račianska 190, 835 26 Bratislava, IČO: 00894915, skola@polygraficka.sk, www.polygraficka.sk (ďaľej len “prevádzkovateľ”).

Na aký účel Vaše osobné údaje spracovávame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Kontaktné údaje na ochranu osobných údajov sú: skola@polygraficka.sk, tel: +421-2- 49 20 92 20.

Stredná odborná škola polygrafická spracováva osobné údaje, ktoré ste jej poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

 • základné identifikačné údaje – meno a priezvisko
 • kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo
 • informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás využili v minulosti
 • informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad cez e-mail, chat alebo SMS správy
 • geolokačné údaje z webového prehliadača

Stredná odborná škola polygrafická spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje nám poskytujete Vy sami. Osobné údaje poskytujete pri kúpe tovaru cez e-shop na doméne https://stlac.sk alebo pri využití kontaktného formuláru. Osobné údaje môžu pochádzať z verejne dostupných zdrojov, evidencii a registrov, napriklád z obchodného registra, taktiež Vaše osobné údaje môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom webu https://stlac.sk – Stredná odborná škola polygrafická
 • splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov)
 • ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, písomnou formou, formou telefonického hovoru
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov)
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže, ale iba v rozsahu na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom
 • informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý)
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, alebo e-mail skola@polygraficka.sk.
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

Kde môžete svoje práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421-2- 49 20 92 20, poslaním e-mailu na adresu: skola@polygraficka.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: Stredná odborná škola polygraficka, Račianska 190, 835 26 Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Ako odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. V prípade, že nechcete dostávať ponuky produktov a služieb, súhlas máte právo odvolať a my to budeme rešpektovať.

Čas na odpoveď od spoločnosti

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní.

Obsah odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • kto kdvolanie podáva – meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia
 • komu odvolanie podávate – Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
 • informácia, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje
 • Váš vlastnoručný podpis

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia k zazbezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Akékoľvek podnety týkajúce sa Vašej ochrany osobných údajov nám napíšte na skola@polygraficka.sk

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru a využitím kontaktných formulárov na doméne https://stlac.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte stlačením potvrdenia formulára prostredníctvom internetového formulára.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach https://stlac.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2021.