Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vydaný SOŠ polygrafická zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a služieb (ďalej len „reklamácia“) a ich uplatnenie kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Záručná doba a záručné podmienky

Na všetok predávaný tovar je kupujúcemu – fyzickej osobe spotrebiteľovi poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Predávajúci ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • priloženie daňového dokladu.

 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!,
 • obsahovú náplň tovaru (knihy).

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare:

 • ak ide o vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • spôsobené nesprávnym skladsovaním.

Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezprostredne o tom upovedomiť predávajúceho.

Postup reklamácie tovaru

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže kupujúci uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formuláru na našej stránke. Po prijatí vyplneného reklamačného formuláru bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného reklamačného formuláru,
 • konkrétny popis vady a priloženie fotodokumentácie,
 • kópia dokladu o nákupe,
 • doručenie reklamovaného tovaru.

Kupujúci doručí tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Tovar určený na reklamáciu je Kupujúci povinný doručiť na adresu:

SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Tovar zaslaný k reklamácií odporúčame poslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko nemôžeme ručiť za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám. Tovar musí byť zabalený v pevnom obale, inak nebude prevzatý a bude vrátený kuriérom. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené prepravou v dôsledku nedostatočného balenia.

Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou faktúry. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu a späť v prípade neoprávnenej reklamácie hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a splnenia ostatných podmienok uvedených v tomto reklamačnom poriadku a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný tovar novým tovarom alebo vráti sa kupujúcemu plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady s príslušným stanoviskom.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Chceme Vám dať na vedomie, že sa vždy budeme úprimne snažiť akýkoľvek vzniknutý problém vyriešiť len k vašej maximálnej spokojnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.