Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Strednou odbornou školou polygrafickou, so sídlom Račianska 190, 835 26 Bratislava, IČO 00894815 (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom spôsobu elektronického obchodu na www.STLAC.sk.

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom www.STLAC.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa v prípade kupujúceho – fyzickej osoby riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a v prípade kupujúceho – podnikateľa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovanú spôsobom elektronického obchodu alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu predávajúceho skola@polygraficka.sk

Objednávanie tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

Tovar si môžete objednávať on-line priamo na našich stránkach nasledovne:

  1. Vyberte si tovar.

  2. Tovar vložte do košíka.

  3. Vstúpte do košíka.

  4. Prevod na účet /Platobné podmienky/. Expedícia tovaru sa uskutoční až po úhrade.

  5. Poštová služba /Prepravné podmienky/.

  6. Skontrolujte cenu nákupu.

  7. Vyplňte registračné údaje.

  8. Uveďte správnu adresu doručenia, ktorá je totožná s Vašou poštovou schránkou,

      /číslom izby na internáte/.

  9. Potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

10. Objednať tovar /posledný krok/.

11. Po doručení e-mailu uhraďte celkovú sumu Vašej objednávky na uvedený účet

     SK2281800000007000487551 bankovým prevodom.

12. Po bankovom prevode Vám objednávka bude expedovaná Slovenskou poštou.

Objednávku tovaru potvrďte kliknutím myšou na obrázok košíka s príslušným tovarom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Pri objednávaní ako fyzická osoba je potrebné v objednávke uviesť meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako podnikateľ je potrebné v objednávke uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, doručovaciu adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mail. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári.

Ak vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na e-mail skola@polygraficka.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov a (i) v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mail, (ii) v prípade podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH, doručovaciu adresu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený mail.

Po doručení e mailu uhraďte celkovú sumu Vašej objednávky na uvedený účet SK2281800000007000487551 bankovým prevodom.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa kupujúcemu zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Cena tovaru

Pri ponúkanom tovare je uvedená cena. Ide o maloobchodnú cenu. Ceny priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (10%). Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Poštovné, dodacie lehoty a iné poplatky

K cene tovaru je pripočítané poštovné. Tovar posielame výlučne Slovenskou poštou formou listu/balíka. Za takto zasielaný tovar cez Slovenskú poštu kupujúci uhradí od 1,60 €. Hromadná zásielka posielaná kupujúcemu formou balíka je spoplatnená sumou od 4,50 €. Poštovné závisí od hmotnosti zásielky a nesmie prekročiť maximálnu hmotnosť 10 kg.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Dodacia lehota Slovenskej pošty môže byť 1 až 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade hromadnej objednávky sa expedícia môže predĺžiť do 21 pracovných dní. Pri niektorých menej dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie, na Vašu e-mailovú adresu.

Ak si objednáte titul, ktorý sa z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, budeme vás okamžite e-mailom informovať. Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr na e-mailovú adresu skola@polygraficka.sk.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maily, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Spôsob platby

Platba za tovar sa medzi kupujúcim a predávajúcim uskutoční prevodným príkazom na základe vystavenej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci – fyzická osoba má v súlade so zákonom (ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) právo a možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho: SOŠ polygrafická, so sídlom Račianska 190, 835 26 Bratislava ako balík doporučenou zásielkou I. triedou. Kupujúci nemôže tovar poslať dobierkou. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá, ak bol tovar zakúpený, prevzatý a overený osobne u predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie zásielky znáša kupujúci v plnej výške. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • ak je tovarom kniha nedodávaná v ochrannom obale,
  • ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,
  • ak je tovar vyrobený na mieru,
  • ak je tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, 
  • ak je tovar mechanicky poškodený alebo má známky používania (čítanie, kopírovanie, mechanické poškodenie strán),
  • ak tovar nie je kompletný.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na našu e-mailovú adresu skola@polygraficka.sk a uveďte číslo vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Zodpovednosť za chyby na elektronickej stránke

SOŠ polygrafická upozorňuje, že informácie uvedené na www.STLAC.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

SOŠ polygrafická môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach www.STLAC.sk a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

SOŠ polygrafická nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.