Podmienky ochrany osobných údajov

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prostredníctvom nášho internetového obchodu www.STLAC.sk vám ponúkame tovar výlučne z produkcie SOŠ polygrafická. Pre realizáciu nákupu tovaru potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné, i) v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mail, (ii) v prípade podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH, doručovaciu adresu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail. Pokiaľ by sme tieto údaje od vás nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.

Osobné údaje tretích osôb

Vyplnením údajov o adrese doručenia nám oznámite osobu a miesto kam chcete zakúpený tovar doručiť. Ak nám poskytujete pre doručenie tovaru osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Dôvody spracovávania vašich osobných údajov

Nákup tovaru: vaše osobné údaje spracovávame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom k tovaru, pre vyriešenie vašej žiadosti spracovávame vaše údaje. V prípade doručenia tovaru vaše osobné údaje pre doručenie tovaru uvádzame Slovenskej pošte.

Užívateľský účet: používame výlučne za účelom informovania o stave zákazky.

Právny dôvod

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli s vami uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s nákupom tovaru. Po uzavretí zmluvy vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar.

Doba spracovávania vašich údajov

Vaše spracovávané osobné údaje spracovávame po nevyhnutnú dobu naplnenia obchodného stavu.

Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Pre ochranu vašich osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú dostatočne zabezpečené a pravidelne aktualizované.

Ochrana vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo „byť zabudnutý“).

Výmaz

V prípade vašej požiadavky, údaje o vás vymažeme (vymazanie sa nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy).

Ak sa nazdávate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Vaše oprávnené námietky navrhujeme riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete kontaktovať čo najskôr na e-mailovú adresu skola@polygraficka.sk.

Používanie materiálov zo stránky

Na akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia SOŠ polygrafickej zakázané.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

SOŠ polygrafická je oprávnená tieto podmienky zmeniť. Aktualizovanú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.